ANBI

R.E.A.P. Church

 

Algemene gegevens
Naam ANBI: R.E.A.P. Church
RSIN/Fiscaal nr: 856488707
Bezoekadres: Parkdreef 258, 2724 EZ, Zoetermeer
Postadres: Saturnusgeel 17, 2718 CV, Zoetermeer
Website: www.reap-church.com
E-mail: info@reap-church.com

R.E.A.P. Church is statuair vastgelegd als kerkgenootschap en een zelfstandige geloofsgemeenschap. In de statuten van R.E.A.P. Church staat dit vermeld in artikel 3 als volgt omschreven onze geloofsbasis en identiteit.

R.E.A.P. Church is opgericht in 15 Juni 2016.

In de artikelen 6, 7, en 8 van de statuten staan de bepalingen omtrent het bestuur vermeld, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

R.E.A.P. Church is gesticht voor onbepaalde tijd.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de oudstenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de oudstenraad drie leden, die worden gekozen door de aanweizing van de Heilige Geest en de voorgangers.
De oudstenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de bediening, de financiële middelen en de huisvestingkosten.

Doelstelling/visie
De gemeente stelt zich ten doel:
1. Mensen tot geloof in Jezus Christus brengen door het verkondigen van Gods Woord en tot het beleven van gemeenschap met Hem en door Hem met elkaar.
2. Christus Jezus ter erkennen als almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en om het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren.
3. Om de wil van God te vervullen door de gemeente te onderwijzen en toerusten met het Woord van God.
4. Mensen voorbereiden om actief te prediken over de waarheid en over de grote daden van God.
5. De gemeenteleden te voorzien van kennis door het Woord van God, zodat ze elkaar respecteren en accepteren, tot eer van God.
6. De gementeleden begeleiden om intieme relatie met God en de Heilige Geest te hebben.

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. Het prediken van het Woord van God;
b. Het houden van samenkomsten;
c. Gebedsgroepen te voormen, Bijbelstudiebijenkomsten te houden, aandacht voor elkaar en fellowship te houden;
d. Kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk te organiseren;
e. Evangelisatie- en zendingswerk te organiseren;
f. Het voorzien in diakonale en pastorale nood;
g. Het voorzien in haar eigen financiële behoeften.

Beleidsplan
Onder deze link vindt u ons beleidsplan.

Beloningsbeleid
Het huidige bestuur van de gemeente R.E.A.P. Church kent twee oprichters en drie leden. Deze bestaat uit:
Het voorzitter: mevr. T. Boeren-Rumengan
Het secretariaate: mevr. S. Surjokusumo-Fousert
De penningmeester: mevr. V. Mensen-Manopo

De financiële zaken worden onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en een controller behartigd.

De bestuurders, de leden van de oudstenraad en alle medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel is er een vergoeding voor de gemaakte kosten. Echter, predikanten van buiten het kerkgenootschap ontvangen een vergoeding.

Verslag activiteiten
De pastoors en de oudstenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke teams, zoals evangelisatie en overige teams. Zij dragen bij in het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen in het werk (jaarprogramma en thema’s).

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
In de volgende link vind u de staat van baten en lasten, die inzicht geeft in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen wel afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, aangezien de activiteiten dan een volledig jaar in beslag nemen t.o.v. het jaar ervoor.

Adres waar de samenkomsten worden gehouden is: Parkdreef 258, 2724 EZ, Zoetermeer

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
R.E.A.P. Church ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan kerkelijke activiteiten zoals huisvestingkosten, fellowship, jeugd/kinder-activiteiten, evangelisatie-activiteiten en thema-activiteiten.